İcra ve İflas Hukuku


İcra Takipleri, rehnin/ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin icra takipleri,
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,
İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar), İstihkak Davası.