Faaliyet Alanlarımız


İdare Hukuku
İdarenin; Hukuka Aykırı, keyfi veya siyasi eylem veya işlemleri neticesinde hukuki veya mali hakların müdafaa ve telafisi için açılacak olan iptal ve tam yargı davaları.

Ceza Hukuku

Soruşturma Aşamasında

-İfade alma, yakalama, tutuklama, gözaltı.

-Arama, bilgisayarların araması, elkoyma

-İletişimin denetlenmesi işlemlerinde ve uzlaşma aşamasında müvekkillerin haklarının korunması ve bu işlemlerde yapılan bir hukuksuzluk veya usulsüzlük varsa bunun tespiti ve itirazını yerine getirir.

Genel olarak ceza hukukunda çalışılan alanlar;

* Kasten öldürme suçu

* Taksirli öldürme suçu

* Kasten yaralama suçu

* Taksirle yaralama suçu

* Tehdit suçu

* Şantaj suçu

* Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu

* İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu

* Konut dokunulmazlığının ihlali suçu

* İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu

* Sendika hakların kullanılmasının engellenmesi

* Haksız arama suçu

* Ayrımcılık suçu

* Kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçu

* Hakaret suçu

* Yağma suçu

* Mala zarar verme suçu

* Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçu

* Resme belgede sahtecilik suçu

* Müdürde sahtecilik suçu

* Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu

* Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu

* Zimmet suçu

* İrtikap suçu

* Rüşvet suçu

* Görevi kötüye kullanma suçu

* Görevi yaptırmamak için direnme suçu

* İftira suçu

* Mobbing suçu

* Yalan tanıklık suçu

* Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu

* Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu

Fikri ve sinai haklar ceza hukuku şeklinde sıralanabilir.

 

İcra ve İflas Hukuku
İcra Takipleri, rehnin/ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin icra takipleri,
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,
İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar), İstihkak Davası.

Banka ve Finans Hukuku
Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takibi ile ilgili görüş bildirerek yönlendirilmesi, dava açma ve takibi, mevzuat ile ilgili inceleme yapılması ve hukuki görüş verilmesi, teminat mektupları hakkında yazılı ve sözlü görüş verilmesi, Teminat mektuplarının nakde tahvillerinin incelenerek görüş verilmesi, Temlikname metinlerinin hazırlanması, İpotek tesis ve fek işlemlerinin yapılması – kontrolü, her türlü icra takibinin fiilen uygulanması, teminat ve ticari, bireysel, konut, kredi kartı takip işlemleri ve tahsili konularında hizmet verilmesi.
Ayrıca, mali piyasalar ile ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafın en etkin bir şekilde çözümlenmesi için yasal girişimlerde bulunulması.

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku
Ticari sözleşmeler, alım-satım, borçların tahsili, acentelik mevzuatı, kiralama, nakliye, menkul ve gayrimenkul hukuku, haksız rekabet mevzuatı, tüketici mevzuatı, hissedarlar sözleşmeleri, garanti ve teminatlar, ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri. Şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması.

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)
Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları, maddi ve manevi tazminat, mal rejiminin tasfiyesi, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.), Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları.

Eşya Hukuku
Menkul ve gayrimenkul davaları, muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası, Men’i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası, Tapu iptali ve Tescili Davaları Borçlar Hukuku, Şuf’a Davası, Geçit Hakkı Davası, izale-i şuyu davası, Ecrimisil Davası, Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası, Şuyulandırma bedelinin artırılması.

Borçlar Hukuku
Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Tahliye Davası, Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları, Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi,
Menkul ve Gayrimenkul Hukuku, Kamulaştırma, Kiralama, Arazi Planlama ve Kullanımı, Taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku, kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

İnşaat Hukuku
İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi.

Sigorta Hukuku
Kasko mevzuatı, Karayolları ZMM Sigorta mevzuatı ve kredi sigortası mevzuatından doğan hukuki ihtilaflardan kaynaklanan hukuki sorunların çözümü.

İş Hukuku
Şirketlerin ve çalışanların her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetler verilmesi. Sendika hukuku düzenlemeleri.

Miras Hukuku
Terekenin idaresi, tereke davaları, tenkis ve tapu iptali, miras hukuku, veraset ve intikal konularında görüş verilmesi, beyanname hazırlanması ve ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, miras hukuku konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi, vasiyetnamelerin hazırlanması.